A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Кінашівський ліцей Більшівцівської селищної ради Івано-Франківської області
«Ти ніколи не дізнаєшся на що ти здатний, поки не спробуєш!»

Методична проблема, над якою працює творча група учителів ліцею

Дата: 10.03.2021 11:50
Кількість переглядів: 185

 

Методична проблема, над якою працює творча група учителів ліцею

«Шляхи формування педагогічних стратегій соціалізації особистості на уроках і позаурочний час».


 

Положення про творчу групу вчителів 

 

1. Мета творчої групи: створення умов для творчої діяльності вчителів, підвищення якості освіти, педагогічної майстерності, самореалізація й особистий розвиток учителів і учнів школи.

 

2. Завдання творчої групи: 

 • Розробка рекомендацій щодо вивчення проблеми на основі досягнень науки й упровадження їх у практику;

 • пошук ефективних способів застосування результатів наукових досліджень;

 • підтримка творчих учителів, які займаються науково-дослідною діяльністю й беруть участь в конкурсах на міському, обласному та Всеукраїнському рівнях;

 • здійснення методичного супроводу заходів соціального спрямування в школі;

3. Функції творчої групи:

 • Бере участь у розробці плану методичної роботи школи й програми розвитку навчального закладу;

 • бере участь у наукових дослідженнях, що стосуються найважливіших теоретичних проблем і фаху методичного об'єднання;

 • обговорює науково-дослідні, експериментальні роботи й рекомендує їх до публікації, бере участь у впровадженні результатів досліджень і експериментів у практику;

 • разом із методичною службою школи займаються організацією й методичним супровідом дослідницької діяльності вчителів, а також за потреби організовує й проводить індивідуальні консультації;

 • узагальнює й поширює досвід роботи кращих учителів;

 • здійснює супровід науково-дослідної роботи учнів.

4. Організація роботи:

 • Творча група створюється на добровільних засадах із найдосвідченіших і теоретично підготовлених учителів, які виявили бажання прауювати над відповідною науково-теоретичною проблемою;

 • творчу групу очолює вчитель, обраний колегами, або один із керівників школи;

 • творча група працює за планом роботи, розрахованим на 2-3 роки;

 • засідання творчої групи проводяться раз на 2 місяці;

 • діяльність творчої групи здійснюється за такою технологією:

                - перший етап: вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми, засвоєння наявного                   досвіду, консультації з науковцями;

                - другий етап: розробка моделей, схем, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці             досягнень науки, конкретизація рекомендацій, розроблених науковцями;

                - третій етап: апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень,                       коригування їх у процесі практичного застосування, набуття власного досвіду;

                - четвертий етап: поширення напрацьованого досвіду;

                - виступи з лекціями повідомленнями про цей досвід, пропаганда його в пресі;                                     демонстрування досвіду на практиці; консультування під час підготовки і проведення                         семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій тощо.

 

5. Документація і звітність:

 

План роботи з висвітленням актуальних проблем, мети й завдання, шляхів вирішення проблеми затверджується директором школи.

Склад творчої групи, графік засідань. Засідання творчої групи протоколюється, складається план проведення засідань, до яких додаються виступи членів групи й інші необхідні матеріали;

Діяльність групи розглядається на засіданні науково-методичної ради наприкінці навчального року
 

План роботи творчої групи вчителів

 

Тема дослідження:  визначення  тих умов ,які сприяють формуванню і розвитку процесу соціалізації учня на уроках і позаурочний час.

Мета: підвищення професійної компетентності педагогічних працівників. Визначення освітніх стратегій соціалізації особистості, розробка показників соціального розвитку учнів різних вікових груп, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації. Вивчити та проаналізувати передовий педагогічний досвід та досвід вчителів нашого ліцею по даній темі. 

Об’єкт дослідження :
сучасний освітній простір, спрямований на успішну соціалізацію особистості.

Предмет дослідження:
показники , що характеризують процес соціалізації учнів в нових соціально- педагогічних умовах.

Методи дослідження:
- науково-теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури;
- аналіз досвіду роботи педагогічного колективу;
- бесіди, анкетування, тестування, аналіз діяльності, педагогічне спостереження;
- моніторинг.
Завдання творчої групи:
• поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з однієї науково-педагогічної проблеми та впровадження її у практику;
• врахування рекомендацій педагогічної науки, їх апробація, внесення коректив та пошук оптимальних шляхів реалізації;
• застосування результатів наукових досліджень, розробка рекомендацій щодо їх реалізації, створення, вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;
• сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, застосуванню сучасних прийомів і методів навчання;
• моделювання та апробація авторських моделей досвіду;
• підвищення рівня фахової майстерності;
• сприяння самовираженню особистості педагогів у процесі професійної діяльності, курсової та міжкурсової підготовки, конференцій тощо;
• моніторинг ефективності використання освітніх технологій у навчально-виховному процесі.
• Аналіз наукової літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій соціалізації особистості у навчально-виховному процесі.
• Відбір пакету методів та методик діагностики соціального портрету учнів різних вікових груп.
• Створення «банку інформації» відповідно до теми та завдань дослідження.
•  Запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства.
•  Розробка та впровадження моделей розвивального освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів
•  Підготовка педагогів області до запровадження основних ідей проекту через удосконалення системи курсової підготовки та активізацію методичної роботи у регіоні.
•   Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом
Кінцева мета роботи групи:
•  глибоке оволодіння компетентнісно орієнтованими технологіями та їх використання ;
• створення розвивального освітнього простору навчального закладу з метою врахування індивідуальних особливостей та можливостей самоактуалізації та самореалізації учнів;
•  використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів;
•   впровадження нових методів контролю знань та оцінювання з метою формування навичок рефлексії та розвитку оцінної складової самосвідомості учнів;
•  розширення рольового простору кожної дитини за рахунок її включення у систему суспільно корисних справ, шкільного самоврядування, педагогічно вмотивованих доручень;
•  актуалізацію підготовки учнів до свідомого вибору життєвих перспектив та майбутньої професії;
• накопичення власного досвіду з проблеми;
• презентація результатів роботи, поширення досвіду серед вчителів школи.

Очікувані результати роботи групи:
-         підвищення професійної компетентності вчителів;
-        активізація механізмів соціалізації та адаптації, формування позитивного образу-Я,
- залучення до системи діяльності, що стимулює розвиток громадянської активності та зростання рівня життєвої компетентності учнів;
-   формування компетентності саморозвитку і самоосвіти учнів;
- покращення якості освітніх послуг;
- впровадження педагогічного досвіду в роботу школи.

 

Тематика засідань творчої групи
                  І засідання(Жовтень)
Тема: Організаційне забезпечення діяльності творчої групи.
1. Про завдання членів творчої групи.
2. Розподіл доручень між членами групи
3. Затвердження плану роботи творчої групи
4. Обмін інформацією про науково-методичну літературу, педагогічний досвід з даної теми
Робота між засіданнями
1.Опрацювання теоретичного матеріалу
2. Ознайомлення з педагогічним досвідом,що висвітлює дану тему

 

    ІІ засідання(Грудень)
    1. Воркшоп«  Психолого- педагогічні проблеми    соціалізації особистості : етапи, види, педагогічні стратегії»
    а) поняття про соціалізацію особистості, механізми соціалізації
    б) основні етапи соціалізації
    в) педагогічні стратегії та складові процесу соціалізації

Робота між засіданнями
1. Взаємовідвідування уроків членами творчої групи

ІІІ засідання(Березень)
1. Круглий стіл «Сутність та особливості сучасного освітнього простору , спрямованого на успішну соціалізацію учня»
  а) індивідуальність педагога та її вплив на самоствердження та самореалізацію  учня;
б) моделювання фрагментів уроків
2. Методичний діалог
 Робота між засіданнями
1. Підготовка вчителів до обміну досвідом
2. Оформлення презентацій

 

ІV засідання(Травень)
1. Виступ членів творчої групи з напрацьованим матеріалом
2. Обмін досвідом
3. Аналіз результатів  роботи творчої групи протягом року
4. Звіт про виконану роботу
5. Вироблення рекомендацій 

ОРІЄНТОВНИЙ АЛГОРИТМ ДІЯЛЬНОСТІ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

 

1. Підготовчий етап. Аналіз шкільної практики, якісного складу наявних педагогічних кадрів. Визначення науково-методичної теми. Розподіл обов'язків та питань для кожного члена групи.

2. Науково-методична підготовка. Психологічна підготовка до сприйняття нового. Вивчення наявної науково-педагогічної  літератури та педагогічної літератури з певної проблеми, засвоєння передового досвіду, з'ясування сутності того, що впроваджується.

3. Складання програми діяльності. Визначення конкретних цілей і завдань групи. Розробка моделей, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці існуючого досвіду. Розробка змісту діяльності творчої групи.

4. Визначенняення шляхів розв'язання проблеми. Колективне обговорення висунутих гіпотез. Випробувальне впровадження кращого педагогічного досвіду з данної проблеми.

5. Аналіз і підсумок результатів. Апробація набутого досвіду на основі нових педагогічних ідей, рекомендацій, розроблених творчою групою.

6. Узагальнення передового педагогічного досвіду.

7. Запровадження досвіду творчої групи в масову практику. Поширення набутого досвіду (виступи з лекціями, пропагадна в пресі), надання допомоги вчителям, які зацікавились ідеями творчої групи. Вивчення перспективи подальшого існування напрацювань цієї групи.

Творча група в довільній формі складає план роботи над проблемою, тривалість роботи її залежить від складності тієї проблеми, над розв'язанням якої вона працює.

Документація творчої групи

Робота творчої групи повинна бути підтверджена документально. До основних документів належать:

     1. Положення про творчу групу, яке затверджує методична рада.

     2. План роботи творчої групи.

     3. Протоколи засідань.

     4. Аналіз отриманих результатів, узагальнення досвіду роботи.

     5. Кінцеві продукти діяльності творчої групи (методичні рекомендації, розробки тренінгів, комплексів діагностичних методик, коректувальних програм, експертиза матеріалів для масового впровадження


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень